วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

e-library

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลอง

วิสัยทัศน์ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลอง
       “ พัฒนาห้องสมุดศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้  ควบคู่เทคโนโลยีอันทันสมัย  
ปัจจัยหลักส่งเสริมรักการอ่าน  เพื่อความก้าวหน้าสู่อาเซียน ”
พันธกิจ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลอง
1. พัฒนาคุณภาพชองห้องสมุด ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. จัดหาสารสนเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
4. ส่งเสริมให้มีการบริการยืมหนังสือ กิจกรรมรักการอ่าน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน
5. พัฒนาห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน